Okul Merdiven Güvenlik Ağı / Filesi

Okul Merdiven Güvenlik Ağı

Bilindiği gibi; 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” 30.06.2012 tarih 28339 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yasa, kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın bütün işler ile
işyerlerinde, işveren (atamaya yetkili amir) ya da işveren vekili tarafından; çırak ve stajyerler de dahil olmak
üzere; öğretmen, memur, hizmetli, işçi sözleşmeli personel vb. tüm çalışanlara uygulanmaktadır. Buradan
okul/kurumların da kanun kapsamında olduğu anlaşılmaktadır.
6331 sayılı Kanun, bu kanunu uygulamaktan sorumlu kişilerin işverenler olduğuna vurgu yapmıştır.
İşveren Vekili; İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kişilerdir. Önemli olan,
kurum yöneticisinin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından kendi olanak ve yeteneği çerçevesinde alması
gereken önlemleri alıp bunun dışında kalanları ise bir üst makama bildirmesidir. O halde 6331 sayılı “İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” nun 4. Maddesi gereğince işverenin genel yükümlüklerine bakıldığında;
a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması,
organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik
tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için
çalışmalar yapar.
denilmektedir. Dolayısıyla okul/kurum müdürleri doğrudan işveren olarak sayılmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 19/08/2014 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği
2014/16 genelgesine dayanarak hazırlanmış olan EK-1 OKUL/KURUM BİNA VE EKLENTİLERİNİN İŞ
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ ÇALIŞMALARI formunun “ORTAK
KULLANIM ALANLARINDA ALINMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ” başlığının 5.
Maddesinde “Düşme Tehlikesi Bulunan Merdiven Boşluklarına Güvenlik Ağı Çekilmesi” ibaresi yer
almakta olup okul müdürü olası tehlikelere karşı önlem almakta yükümlüdür.

Etkin İş Güvenliği özetle sunar.

#okulgüvenlikfilesi #anaokulugüvenlikağı #yüksektendüşme #izmirgüvenlikağı #manisagüvenlikağı #aydıngüvenlikağı #çocukgüvenliği #muğlagüvenlikağı #boşlukkapamafilesi

    Cart